เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
กระบี่ > การเดินทาง  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
 
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
รถยนต์ รถตู้
รถโดยสารประจำทาง รถไฟ
เครื่องบิน แผนที่ท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ  
 
ข้อมูลการเดินทาง  

ภายในตัวเมืองกระบี่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปยังสถานที่ ซึ่งเปšนที่ตั้งของแหล‹งท‹องเที่ยวต‹าง ๆ เช‹น บŒานหŒวยโตŒ บŒานหนอง ทะเล บŒานเขาทอง หาดนพรัตนธารา สุสานหอย อ‹าวนาง บŒาน คลองม‹วง บŒานในสระ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอ คลองท‹อม บŒานบ‹อม‹วง บŒานหัวหิน บŒานคลองพน อำเภอลำทับ อำเภออ‹าวลึก อำเภอปลายพระยา ส‹วนสถานที่ท‹องเที่ยวอื่น ๆ สามารถใชŒบริการรถแท็กซี่ หรือเช‹ารถจากบริษัทนำเที่ยวต‹าง ๆ ใน ตัวเมืองกระบี่ ติดต‹อสอบถามขŒอมูลไดŒที่ สหกรณรถยนตโดยสาร กระบี่ จำกัด โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๔๗๑, ๐๘ ๓๖๓๗ ๑๑๑๕, ๐๘ ๓๖๓๗ ๑๑๑๕ เกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๓๕๑, ๐๘ ๗๒๗๒ ๘๔๔๘, ๐๘ ๓๖๔๑ ๗๑๙๓ และมีรถสองแถวสีแดง วิ่งบริการรอบตัวเมือง ราคา ๑๕ - ๓๐ บาท

ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเหนือคลอง ๑๗ กิโลเมตร
อำเภอเขาพนม ๓๙ กิโลเมตร
อำเภอคลองท‹อม ๔๒ กิโลเมตร
อำเภออ‹าวลึก ๔๙ กิโลเมตร
อำเภอปลายพระยา ๖๖ กิโลเมตร
อำเภอลำทับ ๖๗ กิโลเมตร
อำเภอเกาะลันตา ๘๖ กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
พังงา ๘๖ กิโลเมตร
ตรัง ๑๓๑ กิโลเมตร
สุราษฎรธานี ๑๕๐ กิโลเมตร
ภูเก็ต ๑๗๖ กิโลเมตร
พัทลุง ๑๙๓ กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช ๒๓๓ กิโลเมตร
สตูล ๒๗๖ กิโลเมตร

 

รถยนต์
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไดŒ ๒ เสŒ้นทาง คือ
๑. จากกรุงเทพฯ ใชŒทางหลวงหมายเลข ๔ ผ‹าน จังหวัดเพชรบุรี- ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ รวมระยะทาง ๙๔๖ กิโลเมตร

๒. จากกรุงเทพฯ ใชŒทางหลวงหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพร จาก จังหวัดชุมพรใชŒทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ‹านอำเภอหลังสวน อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เขŒาอำเภอเวียงสระ ใชŒทางหลวง หมายเลข ๔๐๓๕ ถึงอำเภออ‹าวลึก แลŒววกเขŒาทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร ส‹วนการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดกระบี่ ใชŒทางหลวงแผ‹น ดินหมายเลข ๔๐๒ และหมายเลข ๔ ระยะทาง ๑๗๖ กิโลเมตร
รถตู้
 
รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส‹งผูŒโดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ใชŒเวลาการเดินทาง ๑๒ ชั่วโมง ติดต‹อสอบถามขŒอมูล โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ บริษัท ขนส‹ง จำกัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๔๒๒ ๔๔๔๔ www.transport.co.th หรือ จองตั๋วผ‹านไทยทิคเก็ตเมเจอร โทร. ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖ หรือบริษัท เดินรถเอกชนบริษัท ลิกไนท จำกัด โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๕๑-๓ จากสถานีขนส‹งผูŒโดยสารจังหวัดภูเก็ต มีรถโดยสารประจำทางไป จังหวัดกระบี่ทุกวัน รถออกทุก ๑ ชั่วโมง ใชŒเวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง ติดต‹อสอบถามขŒอมูลไดŒที่สถานีขนส‹งผูŒโดยสารจังหวัดภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๗๗

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ลิกไนท์ทัวร์ โทร. 0 2894 6151-3

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

 

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สามารถไปลงไดŒที่สถานี รถไฟจังหวัดสุราษฎรธานี สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟ ทุ‹งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นไปต‹อรถโดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่รับจŒางไปจังหวัดกระบี่ ติดต‹อสอบถามขŒอมูลไดŒที่ หน‹วยบริการเดินทาง การรถไฟแห‹งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด, สายการบินไทย แอรเอเชีย, สายการบินบางกอกแอรเวย มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน และสายการบินนกแอร มีบริการเครื่องบิน โดยสาร กรุงเทพฯ-เกาะพีพี ทุกวัน

ติดต‹อสอบถามขŒ้อมูลไดŒ้ที่
ท่าอากาศยานเมืองกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๖๕๔๑-๒ โทรสาร. ๐ ๗๕๖๓ ๖๕๔๙ หรือ www.krabiairport.org

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑, ๐ ๒๒๘๘ ๗๐๐๐ หรือ www.thaiairways.com ท‹าอากาศยานกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๕๙๑-๓ โทรสาร ๐ ๗๕๗๐ ๑๕๙๔

สายการบินแอรเอเชีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ หรือ www.bangkokair.com ท่าอากาศยานกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๖๐๘-๙ โทรสาร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๖๐๗

สายการบินนกแอร์ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๙๐๐ ๙๙๕๕ หรือ www.nok air.com

ภายในท‹ากาศยานฯ มีบริการรถบัสจากสนามบินวิ่งเขŒาเมืองและ สถานที่ท‹องเที่ยว โดยค‹าบริการจากสนามบิน-เมืองกระบี่ คนละ ๙๐ บาท และจากสนามบิน-อ‹่าวนาง คนละ ๑๕๐ บาท ติดต‹อสอบถาม ข้ŒอมูลไดŒที่บริษัท พิเชษฐ ขนส‹ง จำกัด โทร. ๐๘ ๕๘๘๙ ๒๖๖๔

การบินไทย บริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน โทร. 0 2356 1111 หรือ www.thaiairways.com

สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com

แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว Google Map

แผนที่ท่องเที่ยว โดย สำนักงานจังหวัด
พยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศกระบี่
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2