เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
กระบี่ > ที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
 
ที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่มใน กระบี่
อาหารพื้นเมือง เมื่อเดินทางมาท‹องเที่ยวในจังหวัดที่ติดกับทะเล อาหารทะเลจึงเปšน สิ่งที่นักท‹องเที่ยวมักจะตŒองถามหาเพื่อจะไดŒลิ้มลองรสชาติอาหาร ทะเลที่สด ราคายุติธรรม เช‹นเดียวกับจังหวัดกระบี่ “หอยชักตีน” ถือว‹าเปšนอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ โดยการนำหอยไปลวกใน น้ำเดือด เพื่อใหŒส‹วนที่คลŒายเทŒาของหอยโผล‹ออกมา จิ้มกับน้ำจิ้มรส แซบ ทำใหŒเปšนที่ชื่นชอบของนักชิมเปšนอย‹างยิ่ง และ “หอยหวาน” เปšนหอยที่อยู‹ตามป†าชายเลน นำมาผัดฉ‹า ผัดกระเพรา ใหŒรสชาติที่ เขŒมขŒนอร‹อยสด สามารถหารับประทานไดŒตามรŒานอาหารในจังหวัด
อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอคลองท่อม
อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง
 
ที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
อำเภอเมืองกระบี่

กระบี่ ซีฟูด ๖๖ ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ ‹ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๓๗๙๙,
๐๘ ๙๕๙๒ ๖๕๐๓ อาหารทะเล (เปด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
ไดมอนด์ ๔๐๓ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ (อยู‹ภายในโรงแรมกระบี่
รอยัล ชั้น ๑) โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๕๘๒-๔ อาหารไทย (เปด ๐๗.๐๐-
๐๑.๐๐ น.)

ตะโกลา ๓๕๐/๓ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ โทร. ๐๘ ๕๖๑๐
๗๕๐๗, ๐ ๗๕๖๒ ๐๘๗๒ อาหารนานาชาติ, อาหารไทย, อาหาร
ทะเล (เปด ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

น้องโจ๊ก ๕๐/๓ หมู‹ที่ ๗ ตำบลไสไทย (หลังจวนผูŒว‹าฯ) โทร. ๐ ๗๕๖๑
๑๖๓๙ อาหารไทย, อาหารทะเล (เปด ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐-
๒๑.๐๐ น.)

ใบเตย ๗๙ ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๕๐๙, ๐
๗๕๖๒ ๑๔๖๘ www.baitoey.com อาหารทะเล (เปด ๑๐.๐๐-
๒๒.๐๐ น. วันอาทิตย เปด ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)

มณเฑียรทอง ๕๖/๓ หมู‹ที่ ๓ ตำบลอ‹าวนาง (อยู‹ภายในโรงแรมพาวิล
เลี่ยม ชั้น ๖) โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๗๖๑๑ อาหารไทย, อาหารนานาชาติ
(เปด ๐๖.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

ราปู ๑๗๓/๑ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๑๔๑๖
อาหารทะเล, อาหารพื้นบŒาน (เปด ๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

ร้านโรตี ข้างโวค สี่แยกมนุษยโบราณ ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๔๗๒ ๔๒๒๑ โรตี ชา กาแฟ (เปด ๑๘.๐๐-๒๓.๓๐ น.)
ริมชล ๑๕๑ หมู‹ที่ ๗ ตำบลไสไทย โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๙๑๐, ๐๘ ๑๓๙๗
๕๗๖๑, ๐๘ ๑๔๙๒ ๔๕๒๕ อาหารทะเล (เปด ๐๙.๓๐-๒๑.๓๐ น.)

เรือนทิพย์ (หลังโรงแรมกระบี่ รอยัล) ๑๖ ถนนเนาวรัตน ตำบล

ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๒๐๔๓, ๐ ๗๕๖๑ ๑๖๓๕ อาหารพื้นบŒาน
(เปด ๑๐.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.)

เรือนไม้ ๓๑๕/๕ ถนนมหาราช ตำบลปากนํ้า โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๑๗๙๖-
๗ อาหารพื้นบŒาน (เปด ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น., ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)

เรือนแพ (ตรงขŒามกับธนาคารกรุงเทพ) ๒๕๖/๑ ถนนอุตรกิจ ตำบล
ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๕๖, ๐๘ ๑๖๐๖ ๒๙๘๗ อาหารทะเล
(เปด ๑๐.๐๐ -๒๒.๐๐ น.)

วังทราย ซีฟูด ๙๘ หมู‹ที่ ๓ ตำบลอ‹าวนาง (ติดชายทะเลอยู‹ระหว‹างหาด
นพรัตนธารากับอ‹าวพระนาง) โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๘๑๒๘, ๐๘ ๑๘๙๑ ๗๗๔๐
www.wangsaiseafood.com อาหารทะเล (เปด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เวียงทอง ๑๕๕ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ (อยู‹ภายในโรงแรมเวียง
ทอง กระบี่ ชั้น ๑) โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๐๒๐-๓ อาหารไทย (เปด
๐๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

ร้านก้อยกุลากาสัย ๒/๑ หมู‹ที่ ๘ ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ โทร ๐
๗๕๗๐ ๑๙๐๒, ๐๘ ๑๐๘๒ ๒๘๑๐ อาหารทะเล, อาหารพื้นบŒาน (เปด
๑๒.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)

ร้านครัวระเบียบอินเตอร์บุฟเฟต์ ๓/๒ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ
โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๘๓๐, ๐๘ ๖๙๔๗ ๙๖๖๒ อาหารอินเตอรบุฟเฟต
อิสลาม (เปด ๑๖.๐๐ -๒๒.๐๐ น.)

แล เล กริล ๘๙ หมู‹ที่ ๓ ตำบลอ‹าวนาง โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๑๕๘๘ ๐๘
๔๘๔๙ ๐๐๐๑ www.laelaygrill.com (เปด ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)
สเต็กตา - ต่อ ๒๑ ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ‹ โทร. ๐ ๗๕๖๐
๐๑๔๓, ๐๘ ๑๖๘๙ ๑๑๔๐ อาหารไทย, สเต็ก (เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.)

อาหารเช้า
กิมง้วน ๒๒๑/๙ ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง โทร ๐๘
๖๖๔๘ ๔๘๒๒ ๐๘ ๑๒๖๖ ๔๑๑๐
ฮกกี่เหลา ๑๗๓/๒ ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง โทร
๐๘ ๗๒๗๑ ๕๘๑๑, ๐๘ ๗๒๖๙ ๕๕๒๑ อาหารเชŒา, อาหารตามสั่ง
(เปด ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น.)

โฮมเท็ลเกสต์เฮาส์ (ดงกาแฟ) ๗ ถนนมหาราช ซอย ๑๐ อำเภอ
เมือง โทร ๐ ๗๕๖๒ ๒๓๐๑, ๐๘ ๑๘๙๕ ๖๘๐๖ (เปด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

-------------------------------------
หาดนพรัตน์ธารา
ชวนชิม ซีฟูด ๕๕/๕ ถนนอ‹าวพระนาง-กระบี่ ตำบลอ‹าวนาง (ติด
ชายทะเล) โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๗๓๕๕ อาหารทะเล (เปด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ครัวธารา ๘๒ หมู‹ที่ ๕ ถนนหาดนพรัตนธารา ตำบลอ‹าวนาง โทร.
๐ ๗๕๖๓ ๗๓๖๑ โทรสาร ๐ ๗๕๖๓ ๗๓๖๐ อาหารซีฟูด อาหารตาม
สั่ง (เปด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐น.)

-------------------------------------
หาดคลองม่วง
ร้านกอบัว ๑๔๙ หมู‹ที่ ๖ ถนนหนองทะเล-คลองม‹วง ตำบลอ‹าวนาง
โทร.๐ ๗๕๖๔ ๔๔๕๘, ๐ ๗๕๖๔ ๔๔๕๙ อาหารไทย www.kor-bua
.com (เปด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐น.)

 
     
     
     
อำเภอคลองท่อม

โกหย่ง ๑๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท‹อมใตŒ โทร. ๐ ๗๕๖๙
๙๐๙๔ ขŒาวขาหมู, อาหารตามสั่ง
(เปด ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

ป้าเหรียญ ๗๘/๑๕ หมู‹ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท‹อมใตŒ โทร.
๐ ๗๕๖๙ ๙๓๒๓, ๐ ๗๕๖๔ ๐๐๕๙, ๐๘ ๑๐๘๗ ๘๐๕๑ อาหารตาม
สั่ง หมี่ฮกเกี้ยน (เปด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

ครัวริมธาร (ใกลŒสระมรกต) อำเภอคลองท‹อม โทร. ๐๘ ๖๙๔๙
๙๑๓๖

 
     
     
อำเภออ่าวลึก

ลายบายใจ ๑๐๕ หมู‹ที่ ๕ ภายในไร‹ปรีดาโฮมสเตย ตำบลอ‹าวลึกใตŒ
โทร. ๐๘ ๙๘๖๖ ๔๙๕๔, ๐๘ ๖๖๙๑ ๕๑๕๑ อาหารพื้นเมือง (เปด
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

แหลมสักซีฟูด ๑๙๕/๒ หมู‹ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๕๑๙๘,
๐ ๗๕๖๘ ๕๑๘๒ www.laemsakseafood.com อาหารทะเล (เปด
๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

 
     
     
อำเภอเหนือคลอง

โกจ้อย ๗๕๒/๓ หมู‹ที่ ๒ ตำบลเหนือคลอง โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๑๑๔๕, ๐๘
๑๘๙๔ ๑๙๓๒ อาหารพื้นเมือง (เปด ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

กุลากาสัย ๑๖๕ หมู‹ที่ ๖ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลปกาสัย
โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๑๔๔๕, ๐๘ ๔๗๔๔ ๐๑๑๙, ๐๘ ๗๒๖๙ ๕๒๑๒ อาหาร
พื้นเมือง อาหารซีฟูด (เปด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐น.)

 
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2