เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
กระบี่ > กิจกรรมท่องเที่ยว  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
 
กิจกรรมท่องเที่ยวใน กระบี่
อ่าวและชายหาด ดำน้ำแบบสนอร์เกิล
ดำน้ำแบบสกูบา Water Sports
ปีนเขา ชมวิว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
วิถีชีวิตชาวเล ตกปลา-ตกหมึก
กิจกรรมอื่นๆ  
 
กิจกรรมท่องเที่ยว
อ่าวและชายหาด
กระบี่  
อ.อ่าวลึก

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีพื้นที่ ๑๐๔ ตารางกิโลเมตร ประกอบดŒวยภูเขาหินปูน ป†าดิบ ป†าชายเลน และเกาะต‹าง ๆ อุทยานฯ มีพันธุไมŒที่หลากหลาย ไม‹ว‹าจะเปšนป†าดงดิบ ป†าพรุ ป†า ชายหาด ป†าชายเลน รวมถึงสังคมพืชน้ำใตŒทŒองทะเล ซึ่งผูŒที่สนใจ สามารถเขŒามาศึกษาหาความรูŒไดŒ มีเสŒนทางศึกษาธรรมชาติภายใน อุทยานฯ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ผูŒสนใจเขŒาชมอุทยานฯ จะเสียค‹าเขŒาอุทยานฯ ผูŒใหญ‹ ชาวไทย ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ผูŒใหญ‹ชาวต‹างชาติ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท อุทยานฯ ไม่มี‹บ้านพักให้บŒริการ สอบถามข้อŒมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๑๐๗๑, ๐ ๗๕๖๘ ๒๐๕๘

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้Œแก่ น้ำตกธารโบกขรณี อยู‹บริเวณที่ทำการอุทยานฯ เดิมชื่อ ธารอโศก เพราะมีตŒนอโศกขึ้นอยู‹ริมธาร สภาพทั่วไปเปšนธารน้ำธรรมชาติไหล ลงมายังแอ‹งน้ำนŒอยใหญ‹ซึ่งอยู‹ต‹างระดับกัน รายรอบดŒวยป†าไมŒร‹มรื่น ดŒานเหนือของน้ำตกธารโบกขรณี มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่ แกะสลักจากทองเหลืองสัมฤทธิ์ประดิษฐานอยู‹ห‹างจากศาลาบูชาเจŒา พ‹อโตะยวน-โตะช‹อง ๕๐๐ เมตร

หมู่เกาะห้อง (เกาะเหลาบิเละ) เปšนหมู‹เกาะที่ประกอบดŒวยเกาะนŒอย ใหญ‹หลายเกาะ อาทิ เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เปšนตŒน โดยมีเกาะหŒองหรือเกาะเหลา ปเละ เปšนเกาะทางตอนใตŒที่ใหญ‹ที่สุด ลักษณะโดยทั่วไปเปšนเขา หินปูน น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก เหมาะแก‹การดำน้ำ ตกปลา บนเกาะหŒอง มีเสŒนทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร รอบ ๆ เกาะหŒองสามารถพายเรือ แคนูไดŒ การไปเที่ยวชมสามารถเช‹าเรือหางยาวจากอ‹าวนาง ใชŒเวลา ๑ ชั่วโมง ขอŒ มูลเพิ่มเติมติดตอ‹ ชมรมเรือหางยาวอา‹ วนาง โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๕๔๗๓ ใหŒบริการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น., สหกรณเรือหางยาวบริการ ตำบลอ‹าวนาง จำกัด โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๑๑๓๑, ๐๘ ๕๘๘๙ ๑๔๓๑, ๐๘ ๙๒๙๑ ๙๔๒๐ หรือ www.coopthai.com/onboat/service.html. การเดินทาง อุทยานฯ อยู‹ห‹างจากตัวเมืองกระบี่ ๔๘ กิโลเมตร ตั้ง อยู‹ที่ตำบลอ‹าวลึกใตŒ ห‹างจากสี่แยกตลาดอ‹าวลึก มาตามถนน อ‹าวลึก-แหลมสัก ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือจากอำเภอเมือง สามารถนั่งรถสองแถวกระบี่-อ‹าวลึกเหนือ-ใตŒ ลงที่หนŒาอุทยานฯ ไดŒ หรือถŒานั่งรถประจำทางจากกรุงเทพฯใหŒซื้อตั๋วมาลงที่สี่แยกอ‹าวลึก และโดยสารรถจักรยานยนตรับจŒางหรือรถยนตรับจŒางอ‹าวลึกเหนือ- อ‹าวลึกใตŒ ไปยังอุทยานฯ

แหลมไฟไหม้ เทือกเขาหินปูนของแหลมสักซึ่งเปšนกลุ‹มหินปูน ๓ กลุ‹ม ตัดขาดออกเปšน ๒ ช‹อง เรียกว‹าช‹องลาดเหนือและช‹องลาดใตŒ ในกลุ‹มเทือกเขาหินปูนมีความสวยงามโดยเฉพาะอย‹างยิ่งช‹วง พระอาทิตยตก นักท‹องเที่ยวสามารถนั่งเรือหัวโทงไดŒที่ท‹าเรือแหลม สัก ติดต‹อเครือข‹ายท‹องเที่ยวชุมชนอ‹าวลึก ๙/๓ หมู‹ที่ ๒ ตำบลอ‹าวลึกเหนือ อำเภออ‹าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๔๐๗๒, ๐๘ ๖๖๙๑ ๕๑๕๑, ๐๘ ๗๔๗๐ ๖๖๖๑ ถ้ำเพชร เปšนถ้ำที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกถ้ำหนึ่งของอำเภออ‹าวลึก ส‹วนใหญ‹จะเปšนหินงอกหินยŒอยสีขาวนวลตา มีความแวววาวระยิบ ระยับเมื่อมีแสงไฟมากระทบ ไม‹ไกลกันนัก มีเขาหินปูนอยู‹กลุ‹มหนึ่ง พบแหล‹งถ้ำที่มีร‹องรอยของเศษกระดูก เครื่องใชŒดินเผา ภาพเขียนสี บนผนังถ้ำ เรียกว‹า เขาหนŒามันแดง ที่นี่มีถ้ำลอดทะลุไปอีกดŒานหนึ่ง ขิงเขาหินปูน อยู‹ ๒-๓ ถ้ำ มีหินงอกหินยŒอยสวยงามมากเช‹นกัน ติดต‹อเครือข‹ายท‹องเที่ยวชุมชนอ‹าวลึก ๙/๓ หมู‹ที่ ๒ ตำบลอ‹าวลึก เหนือ อำเภออ‹าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๔๐๗๒, ๐๘ ๖๖๙๑ ๕๑๕๑, ๐๘ ๗๔๗๐ ๖๖๖๑, ๐๘ ๐๖๙๐ ๕๓๕๑

ถ้ำคลัง ถ้ำคลังเปšนถ้ำที่มีถึง ๑๓ หŒอง เปšนถ้ำมีชีวิตเพราะมีการเกิด งอกใหม‹อยู‹ตลอดเวลา ที่นี่เปดใหŒนักท‹องเที่ยวเขŒาชมไดŒครั้งละ ๖-๘ คน และวันหนึ่งเขŒาชมไดŒเพียง ๖๐ คนเท‹านั้น เสŒนทางสำรวจถ้ำคด เคี้ยวป‚นป†าย สามารถเดินทะลุไปอีกดŒานหนึ่งของภูเขาไดŒโดยใชŒเวลา ๔-๕ ชั่วโมง ถือไดŒว‹าเปšนสุดยอดถ้ำของอ‹าวลึก ติดต‹อเครือข‹ายท‹อง เที่ยวชุมชนอ‹าวลึก ๙/๓ หมู‹ที่ ๒ ตำบลอ‹าวลึกเหนือ อำเภออ‹าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๔๐๗๒, ๐๘ ๖๖๙๑ ๕๑๕๑, ๐๘ ๗๔๗๐ ๖๖๖๑

น้ำตกธารโบกขรณี อยู‹บริเวณที่ทำการอุทยานฯ เดิมชื่อ ธารอโศก เพราะมีตŒนอโศกขึ้นอยู‹ริมธาร สภาพทั่วไปเปšนธารน้ำธรรมชาติไหล ลงมายังแอ‹งน้ำนŒอยใหญ‹ซึ่งอยู‹ต‹างระดับกัน รายรอบดŒวยป†าไมŒร‹มรื่น ดŒานเหนือของน้ำตกธารโบกขรณี มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่ แกะสลักจากทองเหลืองสัมฤทธิ์ประดิษฐานอยู‹ห‹างจากศาลาบูชาเจŒา พ‹อโตะยวน-โตะช‹อง ๕๐๐ เมตร

ถ้ำลอด และถ้ำผีหัวโต อยู‹ห‹างจากอุทยานฯ ประมาณ ๖ กิโลเมตร เดินทางไปทางอำเภออ‹าวลึกตามถนนอ‹าวลึก-แหลมสัก ๕ กิโลเมตร แยกขวาไปยังท‹าเรือบ‹อท‹ออีก ๒ กิโลเมตร แลŒวลงเรือหางยาวรับจŒาง ไปตามลำคลองท‹าปรัง ผ‹านป†าชายเลนไป ๑๕ นาที ถ้ำลอด เปšน อุโมงคใตŒเขาหินปูน บนเพดานถ้ำมีหินงอกและหินยŒอยรูปร‹างต‹าง ๆ กัน ส‹วน ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลก อยู‹ห‹างจากถ้ำลอด ๓๐๐ เมตร แต‹เดิมภายในถ้ำเคยมีหัวกะโหลกมนุษย มีขนาดโตกว‹าปกติ จึงมีชื่อว‹า “ถ้ำผีหัวโต” และบนผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนสีก‹อน สมัยประวัติศาสตรจำนวนมาก อาทิ รูปคน รูปสัตว บนพื้นถ้ำมี เปลือกหอยทับถมกันอยู‹เปšนจำนวนมาก นอกจากนั้นบริเวณนี้ยัง สามารถพายเรือชมทิวทัศนป†าชายเลนที่สงบร‹มรื่นไดŒ ค‹าเช‹าเรือ คายัค ๓๐๐ บาท/ลำ นั่งไดŒ ๒ คน และราคา ๕๐๐ บาท/ลำ นั่งไดŒ ๒ คน โดยจะมีมัคคุเทศนนำเที่ยวดŒวย สามารถเช‹าเรือไดŒบริเวณ ท‹าเรือบ‹อท‹อ คือ บริษัท โชคธารา โทร.๐๘ ๑๒๗๓ ๙๗๖๒, ๐๘ ๑๒๗๒ ๒๖๕๔, ๐๘ ๙๒๘๘ ๖๐๓๗ ใหŒบริการ ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และบริษัทบ‹อท‹อซีแคนู โทร. ๐๘ ๐๔๘๕ ๙๒๗๓, ๐๘ ๑๐๘๕ ๗๘๓๙ ใหŒบริการ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ถ้ำชาวเล อยู‹ทางดŒานทิศตะวันตกของแหลมสัก ในเวิ้งอ‹าวที่ แวดลŒอมดŒวยธรรมชาติอันสวยงามของเกาะแก‹งและภูผา ภายในถ้ำ มีหินงอกหินยŒอยและภาพเขียนสมัยก‹อนประวัติศาสตรเปšนรูปคน รูป สัตว และรูปทรงเรขาคณิตต‹าง ๆ หลายภาพดŒวยกัน สันนิษฐานว‹า จะมีอายุอยู‹ในช‹วงหลังภาพเขียนที่ถ้ำผีหัวโต บริเวณถ้ำชาวเล สามารถพายเรือแคนูไดŒ สำหรับการไปเที่ยวชมสามารถโดยสารเรือ ประจำทางหรือเรือเช‹าจากท‹าเรือบŒานแหลมสัก ใชŒเวลาเดินทาง ๑๕ นาที

เขากาโรส เปšนภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเปšนทิวเขาที่ถูกกัดกร‹อนดŒวย น้ำทะเลและแรงลมทำใหŒมีลักษณะแปลกตา อยู‹ทางดŒานตะวันออก ของปลายแหลมสัก สภาพพื้นที่ปกคลุมดŒวยป†าชายเลนที่มีความอุดม สมบูรณดŒวยป†าโกงกาง ลำพู ตะบูน แสม และสัตวป†า อาทิ ลิง ค‹าง และนกนานาชนิด เขากาโรสเหมาะแก‹การล‹องเรือและพายเรือ แคนนูศึกษาเสŒนทางธรรมชาติ ชมหนŒาผา ถ้ำลอด นอกจากนั้นยัง เปšนสถานที่ท‹องเที่ยวทางโบราณคดี โดยพบภาพเขียนสีโบราณตาม บริเวณถ้ำและผาหินต‹างๆ สันนิษฐานว‹ามีอายุอยู‹ในช‹วงก‹อน ประวัติศาสตร อายุราว ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ป‚ การเดินทาง ใชŒเสŒนทางหลวงหมายเลข ๔ เสŒนทางกระบี่-อ‹าวลึก ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซŒายที่สามแยกโรงเรียนหนอง หลุมพอ ใชŒถนนหมายเลข ๔๒๐๕ ระยะทาง ๔ กิโลเมตรสู‹บŒานควน โอ ที่ท‹าเรือบŒานควนโอสามารถนั่งเรือหางยาว ๑๕ นาที ไปยังเขากา โรสและสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังเกาะหŒองโดยใชŒเวลา ๔๐-๔๕ นาที ติดต‹อสอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่เครือข‹ายท‹องเที่ยวชุมชน อ‹าวลึก โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๔๐๗๒, ๐๘ ๙๗๒ ๔๐๕๙, ๐๘ ๓๕๐๒ ๗๕๔๐หรือ www.aoluktoday.com

 
     
     
ดำน้ำแบบสนอร์เกิล
กระบี่  
     
     
ดำน้ำแบบสกูบา
กระบี่  
     
     
Water Sports
สำหรับบริเวณที่นักท‹องเที่ยวนิยมไปพายเรือพักผ่‹อน ได้Œแก่‹ เกาะ ห้Œอง เกาะผักเบี้ย บ‹อท‹อ และอ่‹าวท่าเลน การพายเรือคายัคที่อ‹าวท‹า เลน อยู‹ห‹างจากตัวเมือง ๓๕ กิโลเมตร ถือเปšนกิจกรรมหนึ่งที่ไดŒรับ ความนิยม ดŒ้วยภูมิประเทศที่เป็šนป†าชายเลนที่สมบูรณ มีถ้ำค้Œางคาว ซึ่งในถ้ำจะมีหินงอกหินยŒอยให้Œได้Œชม หากเดินผ‹่านถ้ำคŒางคาว สามารถปี‚นไปยังจุดโรยตัวซึ่งเปšนจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมอง เห็นแนวป่†าโกงกาง ทะเลและเกาะต‹่าง ๆ ของกระบี่ได้Œ ผู้Œที่สนใจจะ ทำกิจกรรม สามารถสอบถามได้Œที่ ซีคายัค โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๒๗๐, ๐ ๗๕๖๒ ๓๓๙๕ โทรสาร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๑๑๖ หรือเว็บไซต www.seakayak-krabi.com ซี แคนู ไทยแลนด จำกัด โทร. ๐ ๗๖๕๒ ๘๘๓๙ เว็บไซต www.seacanoe.net จองทัวรผ‹านออฟฟศภูเก็ต ส‹วนการป‚นหนŒาผา และการโรยตัวจากหนŒาผา จะเป็šนบริเวณหาดไร‹เลย และถ้ำพระนาง สนใจสอบถามไดŒที่ กระบี่ คิงดอม ทราเวล แอนด ทัวร โทร.๐ ๗๕๖๖ ๑๑๑๓, ๐๘ ๑๗๓๗ ๘๙๑๑ เว็บไซต www.krabikingdom.com เปิดใหŒบริการทุกวันตั้งแต่‹ ๐๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.  
     
     
ปีนเขา ชมวิว
กระบี่  
     
     
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กระบี่  

 

   
     
วิถีชีวิตชาวเล

งานลานตา ลันตา จัดขึ้นตรงกับเดือนมีนาคมของทุกป‚ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธแหล‹งท‹องเที่ยวเชิงนิเวศของ เกาะลันตา สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม ชาวไทย ใหม‹ ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การตำ ขŒาวแบบโบราณ พิธีขึ้นเปล กล‹อมเด็ก และการละเล‹นพื้นบŒาน สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่อำเภอเกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๖๖๖

 

 
 

งานปีนผา ท้าควงไฟ จัดขึ้นตรงกับเดือนเมษายนของทุกป‚ สมาคม ธุรกิจท‹องเที่ยวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร‹วมกับหน‹วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ จัดงาน International Krabi Rock Climbing ณ หาดไร‹เล และหาดตŒนไทร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธการท‹องเที่ยวในรูปแบบการท‹องเที่ยวเชิงผจญภัย รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณจังหวัดกระบี่ เปšน Rock Climbing Destination ซึ่งเปšนที่รูŒจักกันในหมู‹นักป‚นหนŒาผาว‹า หากนึกถึงการ ป‚นผาตŒองไปป‚นที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีหนŒาผาที่สวยงามติด อันดับโลก มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการท‹องเที่ยวครบครัน สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่สมาคมธุรกิจ ท‹องเที่ยว โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๙๔๔

 

 
 

งานประเพณีถือศีลกินเจ เปšนหนึ่งในเทศกาลแห‹งการอิ่มบุญอิ่มใจ มี ขบวนแห‹พระกว‹า ๔๐ ศาลเจŒา และทำพิธีเสริมดวงเมืองกระบี่ หนŒา บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ (หนŒาศาลากลางจังหวัดกระบี่) ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป‚ สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่ องคการบริหารส‹วนจังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๗๑๑๑

 

 
 

งานประเพณีสารทเดือนสิบ เปšนประเพณีสำคัญของชาวใตŒเพื่ออุทิศ ส‹วนกุศลใหŒบรรพบุรุษผูŒล‹วงลับ ขนมที่ขาดไม‹ไดŒคือ ขนมลา ขนม เจาะหู ขนมพอง ขนมบŒา และขนมกงหรือไข‹ปลา งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จัดขึ้นตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกป‚ เปšนงานเปดฤดูกาลท‹องเที่ยวของจังหวัด มีกิจกรรมรื่นเริงและการ แสดงทางวัฒนธรรมมากมาย และการแข‹งขันกีฬาทางน้ำหลาย ประเภท สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมที่หอการคŒา จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๗๐ ๐๒๐๔

 

 
 

ประเพณีลอยเรือชาวเล ที่เกาะลันตานับเปšนงานประเพณีเก‹าแก‹ของ ชาวเล ที่หาดูไดŒยาก งานนี้จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญ เดือน ๑๑ ของทุกป‚ โดยกลุ‹มชาวเล ในบริเวณเกาะลันตาและเกาะ ใกลŒเคียงจะมาชุมนุมกันทำพิธีลอยเรือเพื่อสะเดาะเคราะห ณ ชายหาดใกลŒ ๆ กับบŒานศาลาด‹าน ในพิธีจะมีการรŒองรำทำเพลง มี การร‹ายรำรอบลำเรือดŒวยจังหวะและทำนองเพลงรองเง็ง

 

 
  งานรักอ่าวลึก จัดขึ้นตรงกับเดือนธันวาคมของทุกป‚ จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธแหล‹งท‹องเที่ยวเชิงนิเวศของ อำเภอ อ‹าวลึก สืบสานมรดกดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายในงานมีการ แสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การละเล‹นพื้นบŒาน และมีการ จำหน‹ายสินคŒาโอทอปที่ผลิตมาจากเเต‹ละหมู‹บŒานในอำเภออ‹าวลึก สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมอำเภออ‹าวลึก โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๑๓๕๙  
     
 
ตกปลา-ตกหมึก
กระบี่
กิจกรรมอื่นๆ

เขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ขนาบแม่‹น้ำ กระบี่ด้Œานหน้Œาตัวเมือง ถือเปšนสัญลักษณของเมืองกระบี่ สามารถไป เที่ยวชมไดŒโดยเช‹าเรือหางยาวที่ท‹าเรือเจŒาฟ‡า ใชŒเวลาเดินทางเพียง ๑๕ นาที นอกจากนั่งเรือชมเขาและป†าชายเลนที่มีความสมบูรณแลŒว ยังสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวถ้ำไดŒ ภายในมีหินงอกหินยŒอย และเป็šน สถานที่ที่เคยพบโครงกระดูกมนุษยจำนวนมากอีกดŒวยแต‹ป˜จจุบันไม‹ หลงเหลืออยู‹แลŒว สันนิษฐานว‹าอาจเป็นโครงกระดูกของกลุ‹มคนที่ อพยพมาตั้งหลักแหลง‹ แตล‹ มŒ ตายลงเนื่องจากเกิดอุทกภัยอยางฉับพลัน นอกจากนั้นไม‹ห‹างจากเขาขนาบน้ำจะมีชุมชนชาวเกาะกลาง ที่บน เกาะจะมีหอพิพิธภัณฑและศูนยหัตถกรรมพื้นบŒานแสดงเครื่องใชŒใน สมัยโบราณ ของที่ระลึกฝ‚มือชาวบŒาน อาทิ เรือหัวโทง และจะไดŒ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบŒาน การทอผŒาฝ‡าย การเลี้ยงปลาในกระชัง นักท‹องเที่ยวสามารถเช‹าเรือจากท่‹าเรือเจ้Œาฟ้‡า ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ค‹า เช‹าเรือลำละ ๔๐๐ บาท นั่งไดŒไม‹เกิน ๖ คน รวมนำเที่ยวเขาขนาบ น้ำแลŒว แต‹ถŒาในกรณีที่ตŒองการไปเที่ยวแค‹ชุมชนชาวเกาะกลาง ค‹า เช‹าเรือลำละ ๓๐๐ บาท ติดต‹อสอบถามขŒอมูลไดŒที่บังโหยด โทร. ๐๘ ๑๒๗๒ ๗๗๗๙ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยเรือขŒามฟาก จากตัวเมืองถึงชุมชน ชาวเกาะกลาง ค‹าบริการคนละ ๒๐ บาท

 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ (ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน) เปšนแหล‹งเพาะพันธุปลาการตูน ๑๓ สายพันธุแห‹งแรกในประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังผลิตและขยายพันธุสัตวน้ำ, ปรับปรุงพันธุสัตวน้ำ ที่หายากและใกลŒสูญพันธุ เช‹น ปลาเกŽา ปลาช‹อนทะเล ปลาคŒางคาว ในแนวปะการัง มŒาน้ำ ฯลฯ โดยจัดใหŒเขŒาชมในส‹วนของกระชังเลี้ยง ปลา ตูŒกระจกจัดแสดงพันธุปลา และบ‹อเพาะเลี้ยงพันธุปลาทะเล รวมทั้งใหŒบริการความรูŒทางวิชาการแก‹เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ เขŒามาติดต‹อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เปดใหŒเขŒา ชมทุกวันตั้งแต‹ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม‹เสียค‹าเขŒาชม การเดินทาง ใชŒเสŒนทางหลวง ๔๒๐๔ (กระบี่-สุสานหอยฯ) ก‹อนถึง สุสานหอย ๗๕ ลŒานป‚ประมาณ ๕๐๐ เมตร หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๕๙-๖๒ เว็บไซต www.fisheries.go.th

 

 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (ศูนย์พืช สวนฯ) ตั้งอยู‹ที่หมู‹ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาคราม ใชŒเสŒนทาง กระบี่-อ‹าวลึก อยู‹ห‹างจากตัวเมืองกระบี่ ๓๐ กิโลเมตร เปšนศูนยเพื่อ รวบรวมพันธุพืชในทŒองถิ่น ทดสอบพันธุพืชในประเทศและต‹าง ประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุดีแก‹เกษตรกร ภายในศูนยจะ มีไมŒหลายพันธุใหŒเที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพรŒาวน้ำหอม กลŒวยไมŒหลากสีสัน และดอกหนŒาวัวกว‹า ๖๐ พันธุ ที่มีสีสันแปลกตาสวยงาม เช‹น พันธุมิโดริ ดอกจะสีเขียว พันธุมินาคี ไวท ดอกสีขาว พันธุทวิงโกŒ ดอกสีชมพูอ‹อน และพันธุโรยัล ฟรัช ดอกจะมีสีม‹วง เปšนตŒน เปดใหŒเขŒาชมในวันจันทรถึงศุกร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวŒนวันหยุดราชการ นักท‹องเที่ยวที่สนใจตŒองการ ขŒอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๘๑ ๙๗๐๐

 

 
 

คลองสระแก้ว อยู‹ในเขตสวนป†าตำบลเขาทอง ห‹างจากตัวเมือง ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตามเสŒนทางกระบี่-ในสระ สระแกŒว ประกอบดŒวยสระนŒอยใหญ‹ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถึง ๘ สระ ไดŒแก‹ สระน้ำลอด สระเชิงเขา สระจระเขŒขาว สระน้ำทิพย สระน้ำคราม สระมรกต สระหุŒนแกŒง และสระนŒอย มีบริการเรือแคนูใหŒเช‹า ลำละ ๒๕๐ บาท/๔๕ นาที เปดใหŒบริการทุกวันตั้งแต‹เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต‹อสอบถามขŒอมูล โทร. ๐๘ ๔๘๔๖ ๓๒๕๕, ๐๘ ๑๖๔๖ ๙๙๙๑, ๐๘ ๑๓๖๑ ๖๔๖๓

 

 
 

ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ ตั้งอยู‹ที่บŒานหนองจิก หมู‹ที่ ๒ ตำบล เขาคราม ห‹างจากตัวเมืองกระบี่ ๒๓ กิโลเมตร ตามเสŒนทางถนน หลวงหมายเลข ๔ (กระบี่-อ‹าวลึก) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๖ เลี้ยวซŒายเขŒาไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ป†าพรุท‹าปอมเปšนป†าที่มีแหล‹ง น้ำสวยงามหลายแห‹ง มีตŒนกำเนิดจากแอ‹งน้ำช‹องพระแกŒว ซึ่งเปšน น้ำจืดใสสะอาดจนมองเห็นพื้นน้ำและรากไมŒป†าหลุมพี ไหลเอื่อย มา บรรจบกับป†าโกงกางสู‹ทะเลซึ่งเปšนน้ำเค็ม จึงไดŒชื่อว‹าคลองสองน้ำ ภายในมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ ทำดŒวยไมŒระแนง บางช‹วงมีเกŒาอี้ ไมŒ ใหŒนักนิยมไพรผูŒรักธรรมชาติไดŒนั่งพักชมทัศนียภาพสองขŒางทาง บางส‹วนอนุญาตใหŒลงเล‹นน้ำไดŒ เปดทุกวันตั้งแต‹เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ค‹าธรรมเนียมสำหรับคนไทย ผูŒใหญ‹ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต‹างชาติ ผูŒใหญ‹ ๕๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท สอบถามขŒอมูล ไดŒที่ องคการบริหารส‹วนตำบลเขาคราม โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๔๑๖๕, ๐ ๗๕๖๙ ๔๑๙๘

 

 
 

ถนนคนเดิน ตั้งอยู่ถ‹นนมหาราช ซอย ๘ ดาŒ นซาŒ ยมือเปนš หาŒ งสรรพสินคาŒ โวค เปšนแหล‹งรวมสินคŒาทŒองถิ่น อาหารพื้นเมือง แหล‹งบันเทิงทาง วัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชน และอื่นๆที่หลากหลาย ถนนคนเดิน กระบี่เปดบริการ ทุกวันศุกร เสารและอาทิตย ตั้งแต‹เวลา ๑๘.๐๐- ๒๒.๐๐ น.

 

 
อ.เขาพนม

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็šนอุทยานฯ ทางบกแห‹งเดียวของ จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ ๕๐.๑๒ ตารางกิโลเมตร (๓๑.๓๒๕ ไร‹) ครอบคลุม พื้นที่อำเภอเมือง อำเภออ‹าวลึก และอำเภอเขาพนม มีสภาพป†าอุดม สมบูรณ ประกอบดŒวยเทือกเขาสูงสลับซับซŒอนในแนวเหนือจรดใตŒมี ไอหมอกปกคลุมตลอดทั้งป‚ โดยมียอดเขาพนมเบญจาซึ่งสูง ๑,๓๙๗ เมตรจากระดับนํ้าทะเล สูงที่สุดในกระบี่ มีทิวทัศนธรรมชาติสวยงาม ทั้งลำธาร น้ำตก ถ้ำ และมีสัตวป†านานาชนิด เช‹น สมเสร็จ เลียงผา หมีควาย เสือปลา มีนกที่สามารถพบเห็นกว‹า ๒๑๘ ชนิด เช‹น นก อินทรี นกเงือก นกหัวขวาน เปšนตŒน

สถานที่ท‹องเที่ยวภายในอุทยานฯ ไดŒแก‹ น้ำตกห้วยโต้ ตŒนกำเนิดจากเขาพนมเบญจา มี ๕ ชั้น เช‹น วัง สามหาบ วังจงลอย วังดอยปรง วังเทวดา และวังโตนพริ้ว บางชั้น สูง ๗๐-๘๐ เมตร มีแอ‹งน้ำเหมาะสำหรับเล‹นน้ำ ห‹างจากที่ทำการ อุทยานฯ ๔๕๐ เมตร สายน้ำของน้ำตกหŒวยโตŒไหลมารวมกันที่คลอง กระบี่ใหญ‹ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ น้ำตกห้วยสะเค อยู‹ห‹างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๔๐๐ เมตร เปšนน้ำตกจากหนŒาผาสูง มี ๓ ชั้น มีแอ‹งน้ำใสสะอาด น้ำตกสายนี้ ไหลมารวมกันที่คลองโตนและไหลลงสู‹คลองกระบี่ใหญ‹ อุทยานฯมีเสŒนทางศึกษาธรรมชาติ ๒ กิโลเมตร ใชŒเวลาเดิน ๑ ชั่วโมง มีเต็นทใหŒบริการ สำหรับ ๒ คน ราคาหลังละ ๒๗๐ บาท/คืน/หลัง สำหรับ ๔ คน ราคาหลังละ ๕๔๐ บาท/คืน/หลัง หรือจะนำเต็นทมา เอง เสียค‹าธรรมเนียม ๓๐ บาท/คืน/หลัง

ค่าธรรมเนียม ชาวต‹างชาติ ผูŒใหญ‹ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท ชาวไทย ผูŒใหญ‹ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต‹ออุทยานแห‹งชาติเขาพนมเบญจา ๑๗๐ หมู‹ ที่ ๔ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๐๗๑๖-๗ ตั้งแต‹เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือ กรมอุทยาน แห‹งชาติสัตวป†าและพันธุพืช โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต‹อ ๗๒๔,๗๒๕ หรือ www.dnp.go.th การเดินทาง จากอำเภอเมืองกระบี่ ไปยังสามแยกบŒานตลาดเก‹า เลี้ยวขวาตามถนนเพชรเกษมเสŒนทางตรังระยะทาง ๑ กิโลเมตร แลŒวเลี้ยวซŒายตามเสŒนทางตลาดเก‹า-บŒานหŒวยโตŒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

 

 
อ.คลองท่อม

สระมรกต เปšนน้ำพุรŒอนลักษณะเปšนสระน้ำรŒอน น้ำใสเปšนสีเขียว มรกต การเดินทางจากในตัวเมืองใชŒเสŒนทางเดียวกับทางไปน้ำตก รŒอนคลองท‹อม ก‹อนถึงทางเขŒาน้ำตกรŒอนจะมีทางแยกเลี้ยวขวาไป สระมรกต ทางเขŒาจะมีเสŒนทางเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ ๘๐๐ เมตร สระมรกตมีเสŒนผ‹านศูนยกลาง ๒๐-๒๕ เมตร ความลึก ๑- ๑.๕๐ เมตร มีอุณหภูมิประมาณ ๓๐-๕๐ องศาเซลเซียส รอบ ๆ บริเวณเปšนป†าร‹มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไมŒที่น‹าสนใจ รวมทั้งนกที่หาดู ไดŒยากเช‹น นกแตŒวแรŒวทŒองดำ นกกระเต็นสรŒอยคำสีน้ำตาล และ นกเงือกดำ เปšนตŒน โดยสระมรกตแห‹งนี้เปšนส‹วนหนึ่งของเขตรักษา พันธุสัตวป†าเขาประ-บางคราม ค‹าเขŒาชมผูŒใหญ‹ชาวไทย ๒๐ บาท ต‹างชาติ ๒๐๐ บาท เด็กชาวไทย ๑๐ บาท ต‹างชาติ ๑๐๐ บาท เปด ใหŒบริการ ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.

น้ำตกร้อนคลองท่อม ตั้งอยู‹บริเวณหมู‹ที่ ๔ บŒานบางคราม อำเภอ คลองท‹อม อยู‹ห‹างจากอำเภอเมืองกระบี่ตามถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) ๔๕ กิโลเมตร แยกซŒายที่เสŒนทางหลวง ๔๐๓๘ จาก นั้นแยกเขŒาถนนสุขาภิบาล ๒ ตรงเทศบาลอำเภอคลองท‹อมไปอีก ๑๒ กิโลเมตร เปšนน้ำพุรŒอนแห‹งหนึ่งในบรรดาน้ำพุรŒอนอีกหลาย แห‹งที่กระจัดกระจายอยู‹ในบริเวณนี้ น้ำจะไม‹รŒอนมาก มีอุณหภูมิ ประมาณ ๔๐-๕๐ องศาเซลเซียส เปšนน้ำรŒอนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดิน ซึ่งมีป†าละเมาะปกคลุมร‹มรื่น สายน้ำไหลไปรวมกันตามความลาด เอียงของพื้นที่ บางช‹วงมีควันกรุ‹นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู‹ เปšนชั้นหนาทำใหŒเกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณ ที่ธารน้ำรŒอนไหลลงสู‹คลองท‹อมลดระดับเกิดเปšนลักษณะคลŒายชั้น น้ำตกเล็ก ๆ ค‹าเขŒาชม ผูŒใหญ‹ ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต‹างชาติ ๙๐ บาท เปดใหŒเขŒาชม ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่ องคการบริหารส‹วนตำบลคลองท‹อมเหนือ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๐๗๘๑

น้ำตกหินเพิง ตั้งอยู‹หมู‹ที่ ๘ บŒานหินเพิง ตำบลคลองพน ห‹างจากที่ ว‹าการอำเภอคลองท‹อม ๒๕ กิโลเมตร ใชŒเสŒนทางถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) เมื่อถึงตำบลคลองพนแลŒวใหŒเลี้ยวซŒายเขŒาไปอีก ๘ กิโลเมตร การเที่ยวชมน้ำตกหินเพิงจะตŒองเดินลัดเลาะไปตามไหล‹ เขาที่สูงชันประมาณ ๔๐๐ เมตร (๓ ชั้น) จะถึงบริเวณน้ำตกหินเพิง ที่ไหลมาจากยอดหนŒาผาที่สูงชัน สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่ เทศบาลตำบลคลองพน โทร. ๐ ๗๕๖๔ ๑๔๒๒

 

 
อ.เหนือคลอง น้ำพุร้อน กระบี่ ตั้งอยู‹ถนนนเพชรเกษม กม.ที่ ๙๘๙-๙๙๐ เลี้ยว ซŒายเขŒาไปประมาณ ๑๕๐ เมตร หมู‹บŒานบางผึ้ง ตำบลโคกยาง ภายในมีบอ‹ นํ้าพุรอŒ น ๖ บอ‹ คา‹ เขาŒ ชม คนไทย ๒๐ บาท ชาวตา‹ งชาติ ๕๐ บาท เปดบริการทุกวัน ตั้งแต‹เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. สอบถาม ขŒอมูล โทร. ๐๘ ๗๖๒๔ ๐๐๕๓

ณัฐฐาวารีน้ำพุร้อน ตั้งอยู‹ถนนนเพชรเกษม กม.ที่ ๑๓ - ๑๔ (กิโลเมตรที่ ๙๙๐ กระบี่ - ตรัง) หมู‹บŒานบางผึ้ง ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง ห‹างจากสนามบินนานาชาติกระบี่ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เปšนแหล‹งท‹องเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ ประกอบไปดŒวย บ‹อน้ำแร‹รŒอนขนาดใหญ‹ จำนวน ๘ บ‹อ อุณหภูมิประมาณ ๓๙ - ๔๙ องศาเซลเซียส , สระน้ำเย็น ๑ สระ, บ‹อน้ำแร‹มัจฉาบำบัด ๑ บ‹อ, หŒองอาบน้ำแร‹ส‹วนตัว ๒๐ หŒอง และ คลับเฮาส สอบถามขŒอมูล โทร.๐ ๗๕๖๐ ๑๖๔๓ ค‹าบริการมีดังนี้ ผูŒใหญ‹ ชาวไทย/ชาวต‹างชาติ ๓๐๐ บาท เด็กอายุตั้งแต‹ ๑๒-๑๘ ป‚ ชาวไทย/ชาวต‹างชาติ ราคา ๑๕๐ บาท เด็กอายุตั้งแต‹ ๔-๑๒ ป‚ ชาวไทย/ชาวต‹างชาติ ราคา ๘๐ บาท
 
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2