เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
เกาะลันตา > การเดินทาง  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/อ้าย เกมส์
 
 
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
รถยนต์ รถตู้
รถโดยสารประจำทาง รถไฟ
เครื่องบิน แผนที่ท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ  
 
ข้อมูลการเดินทาง  

การเดินทางไปเกาะลันตาใหญ่
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาต
ิ อุทยานทางบก
นักท‹องเที่ยวต‹างชาติ ผูŒ้ใหญ่‹ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท
นักท่‹องเที่ยวชาวไทย ผูŒ้ใหญ่‹ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท

อุทยานทางทะเล/เกาะ
นักท‹องเที่ยวชาวไทย ผู้Œใหญ่‹ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท รถยนต์ นักท‹องเที่ยวที่นำรถไปเองสามารถนำรถลงเรือไดŒที่ท‹าเทียบ แพขนานยนต บŒานหัวหินไปเกาะลันตานŒอยและขŒามแพอีกครั้งไปยัง เกาะลันตาใหญ‹ สามารถขŒามแพไดŒตั้งแต‹เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ใชŒเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ต‹อเที่ยว

ค่าข้ามแพ
นักท‹องเที่ยวจะตŒองขŒามแพขนานยนต ๒ ช‹วงคือ ช‹วงที่ ๑ จากบŒานหัวหิน - บŒานคลองหมาก เกาะลันตานŒอย รถยนตคันละ ๗๐ บาทรวมคนขับ ผูŒโดยสารคนละ ๑๐ บาท มอเตอรไซคคันละ ๑๕ บาท ผูŒโดยสารคนละ ๑๐ บาท ช‹วงที่ ๒ บŒานหลังสอด เกาะลันตานŒอย - บŒานศาลาด‹าน เกาะลันตาใหญ‹ รถยนตคันละ ๕๐ บาทรวมคนขับ ผูŒโดยสารคนละ ๓ บาท มอเตอรไซคคันละ ๘ บาท ผูŒโดยสารคนละ ๓ บาท หมายเหตุ ราคาค‹าโดยสารและเวลาขŒามแพ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไดŒขึ้นอยู‹กับฤดูกาล นักท‹องเที่ยวต‹างชาติ ผูŒใหญ‹ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๐๐ บาท

การเดินทางไปท่าเรือหัวหิน
จากอำเภอเมืองใชŒทางหลวงหมายเลข ๔ ไปทางอำเภอคลองท‹อม (เสŒนทางไปจังหวัดตรัง) ถึงบŒานแยกหŒวย น้ำขาว ใหŒเลี้ยวขวาไปตามทางหลวง ๔๒๐๖ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จนถึงบŒานหัวหิน รถตู้ปรับอากาศ มีรถออกจากอำเภอเมือง วิ่งระหว‹างกระบี่- เกาะลันตาใหญ‹ มีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต‹เวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น. ค‹าโดยสารสำหรับคนไทย ๑๕๐ บาท ชาวต‹างชาติ ๑๗๐ บาท ใชŒเวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ส‹วนขากลับจาก เกาะลันตาใหญ‹ จะมีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต‹เวลา ๐๖.๐๐- ๑๕.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติมไดŒที่ กระบี่ ลันตาทัวร อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๙๒ ศาลาด‹าน โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๒๑ นอกจาก นั้นจากจังหวัดตรัง ก็มีรถตูŒปรับอากาศบริการ รถออกทุกชั่วโมง เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวลากลับ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.ใชŒเวลาเดิน ทางประมาณ ๓ ชั่วโมง สอบถามขŒอมูลไดŒที่ บริษัท เค เค ทัวร สำนักงานอยู‹หนŒาสถานีรถไฟจังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๙๘ , ๐ ๗๕๒๒ ๓๖๖๔ สำนักงานเกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๖๔๘ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๔๔๑ หรือเดินทางโดย speed boat จากท‹าเรือคลองสน จังหวัดตรัง ไปเกาะลันตา ใชเŒ วลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง สำหรับชาวไทย ราคา ๒๓๐ บาท สำหรับชาวต‹างชาติ ราคา ๓๐๐ บาท

รถประจำทาง
จากจังหวัดตรัง ไปยังจังหวัดกระบี่ สามารถเดินทาง ไดŒโดยรถบัสทŒองถิ่นสีแดง (รถพัดลม) ค‹าโดยสารคนละ ๘๐ บาท หรือ รถปรับอากาศ ค‹าโดยสารคนละ ๑๑๓ บาท ใชŒเวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ออกจากสถานีขนส‹งจังหวัดตรัง ๐๕.๓๐-๑๘.๓๐ น.

เรือโดยสาร
ในฤดูท‹องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน- ๑๕ พฤษภาคม) มี เรือออกจากท‹าเทียบเรือคลองจิหลาด อำเภอเมืองกระบี่ ไปขึ้นที่ ท‹าเรือศาลาด‹าน บนเกาะลันตาใหญ‹ เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. โดย เรือเฟอรี่ ราคา ๘๐๐ บาท และ ๑๑.๐๐ น. โดยเรือโดยสาร ใชŒเวลา ๒ ชั่วโมง ค‹าโดยสารคนละ ๔๕๐ บาท สนใจสอบถามขŒอมูลที่ท‹า เทียบเรือคลองจิหลาด โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๐๕๒-๓การเดินทางจากเกาะลันตาไปยังเกาะต่าง ๆ

นอกจากนั้นบริษัทเรือเอกชนบนเกาะลันตายังมีเรือวิ่งใหŒบริการหลายเสŒ้นทาง

เกาะลันตา - เกาะพีพี
เรือออกเวลา ๐๘.๐๐ น., ๑๐.๓๐ น., ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ค‹่าโดยสารคนละ ๓๐๐ บาท

เกาะลันตา - กระบี่ เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. คา‹ โดยสารคนละ ๔๐๐ บาท

เกาะลันตา - เกาะพีพี - ภูเก็ต
เรือออกเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ค‹าโดยสารคนละ ๗๐๐ บาท ติดต‹อเพิ่มเติมบริษัท ลันตา ซุปเปอรคอนคอรต โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๑๗๘ บริษัท เกาะลันตาเพชรไพลิน โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๗๐๓๓ บริษัท ชาวเกาะ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๔๐๒๘ รวมทั้งมีเรือบริการวิ่งระหว‹าง

เกาะลันตา - เกาะจำ เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. ค‹าโดยสาร ๔๐๐ บาท และ speed boat บริการจาก เกาะลันตาใหญ‹ไป เกาะไหง ค‹าโดยสาร ๖๕๐ บาท, เกาะมุก ค‹า โดยสาร ๙๐๐ บาท และเกาะกระดาน ค‹าโดยสาร ๑,๑๕๐ บาท หรือเดินทางโดยเริอเฟอรี่ ค‹าโดยสารคนละ ๕๐๐ บาท เรือออกเวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับ เกาะรอก ตŒองเหมาลำ สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติม บริษัท รอยัล เฟรน จำกัด โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๘๐๙๒, ๐๘ ๑๗๑๙ ๔๘๑๑ บริษัท เกาะลันตาเพชรไพลิน โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๗๐๓๓, ๐๘ ๖๙๔๑ ๓๖๔๖ และบริษัท โอ แอนด เอ็ม ทัวรริส เซ็นเตอร โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๕๓, ๐ ๗๕๖๘ ๔๒๘๑ 

 

รถยนต์

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไดŒ ๒ เสŒ้นทาง คือ
๑. จากกรุงเทพฯ ใชŒทางหลวงหมายเลข ๔ ผ‹าน จังหวัดเพชรบุรี- ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ รวมระยะทาง ๙๔๖ กิโลเมตร

๒. จากกรุงเทพฯ ใชŒทางหลวงหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพร จาก จังหวัดชุมพรใชŒทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ‹านอำเภอหลังสวน อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เขŒาอำเภอเวียงสระ ใชŒทางหลวง หมายเลข ๔๐๓๕ ถึงอำเภออ‹าวลึก แลŒววกเขŒาทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร ส‹วนการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดกระบี่ ใชŒทางหลวงแผ‹น ดินหมายเลข ๔๐๒ และหมายเลข ๔ ระยะทาง ๑๗๖ กิโลเมตร

รถตู้
 
รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ ต้องนั่งรถไปลงที่กระบี่ มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

เมื่อลงรถที่สถานีขนส่งกระบี่แล้ว รอรถตู้ไปเกาะลันตาที่สถานีขนส่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทาง ต้องไปขึ้นรถตู้ที่คิวรถกระบี่-ลันตา ถนนมหาราช ซอย 6

ควรโทรศัพท์จองที่นั่งและนัดแนะเวลาขึ้นรถล่วงหน้าที่โทร. 0 7562 2197 (กระบี่) หรือโทร. 0 7569 7053 (เกาะลันตา) รถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ราคาเที่ยวละ 150 บาท (ถ้าซื้อผ่านบริษัททัวร์ เที่ยวละ 200 บาท)

รถตู้จะแล่นไปส่งนักท่องเที่ยวถึงที่พัก จนสิ้นสุดปลายทางที่บ้านศรีรายา ในเที่ยวกลับ ควรโทรศัพท์นัดเวลามารับที่ที่พัก และต้องเผื่อเวลาเดินทางกลับถึงกระบี่ไว้ราว ๆ 3 ชั่วโมง เพราะอาจต้องรอลงแพขนานยนต์นานเป็นชั่วโมง

รถไฟ
 
เครื่องบิน

จากกรุงเทพฯ ไปกระบี่ โดยการบินไทยและไทยแอร์เอเชีย

การบินไทย โทร. 0 2356 1111 หรือ www.thaiairways.com

ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com

จากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ไปเกาะลันตา วิธีที่สะดวกที่สุดคือเช่ารถจากบริษัทต่างๆ ที่ตั้งบูทอยู่ภายในอาคารท่าอากาศยาน หรือหากจองที่พักบนเกาะลันตาไว้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีรถมารับที่ท่าอากาศยาน

แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว Google Map

แผนที่ท่องเที่ยว โดย สำนักงานจังหวัด
พยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศเกาะลันตา
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2