เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
เกาะลันตา > กิจกรรมท่องเที่ยว  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
 
กิจกรรมท่องเที่ยวใน เกาะลันตา
อ่าวและชายหาด ดำน้ำแบบสนอร์เกิล
ดำน้ำแบบสกูบา Water Sports
ปีนเขา ชมวิว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
วิถีชีวิตชาวเล ตกปลา-ตกหมึก
กิจกรรมอื่นๆ  
 
กิจกรรมท่องเที่ยว
อ่าวและชายหาด
เกาะตะละเบ็ง อยู‹ระหว‹างท‹าเรือบ‹อม‹วง-เกาะลันตา เปšนเกาะที่มี ลักษณะเปšนหินปูน คลŒายเกาะพีพีเล มีชายหาดเล็กๆ และโพรงถ้ำ ซึ่งจะโผล‹ใหŒเห็นไดŒเฉพาะเวลาน้ำลง มีนกนางแอ‹นอาศัยอยู‹บนเกาะ ดŒวย ในกลุ‹มนี้จะมีเกาะผีซึ่งอยู‹ไปทางทิศเหนือ และยังเปšนสถานที่ ท‹องเที่ยวสามารถพายเรือแคนูไดŒ  
 

เกาะรอกใน เปšนที่ตั้งของหน‹วยพิทักษย‹อยของอุทยานแห‹งชาติหมู‹ เกาะลันตา เปšนเกาะที่มีลักษณะเปšนหนŒาผาสูงชัน ดŒานทิศตะวัน ออกมีหาดทราย และแนวปะการังเปšนกลุ‹มๆ ตามโขดหิน ดŒานทิศ เหนือของเกาะมีแหลมธงและอ‹าวศาลเจŒา ผืนทรายที่เกาะรอกใน ละเอียดขาวเนียน น้ำทะเลใสเปšนสีเขียวจนมองเห็นปลาหลากสีสัน เปšนความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ยังไม‹มีใครเดินทางมาสัมผัสมากนัก บนเกาะยังมีเสŒนทางเดินศึกษาธรรมชาติใหŒไดŒเดินออกกำลังกายดู พันธุไมŒต‹าง ๆ ไดŒอีกดŒวย สำหรับนักท‹องเที่ยวที่ตŒองการจะพักคŒาง แรม บนเกาะมีที่สำหรับกางเต็นท สนใจสอบถามขŒอมูลไดŒจาก อุทยานแห‹งชาติหมู‹เกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๐๗๑๑-๒

 

 
 

เกาะรอกนอก ทางดŒานทิศตะวันออกเฉียงใตŒและทิศใตŒ มีหาดทราย ขาวละเอียด และแนวปะการังน้ำตื้น ดŒานทŒายเกาะมีหาดทะลุและ อ่‹าวม่‹านไทร หมายเหตุ: ไม‹แนะนำใหŒเช‹าเรือหางยาวเดินทางไปเกาะรอกเนื่องจาก ระยะทางไกล อาจไม‹ปลอดภัยโดยเฉพาะในวันที่สภาพอากาศไม‹ดี

 

 
 

เกาะไหง ทางทิศตะวันออกของเกาะประกอบดŒวยหาดทรายยาว และมีปะการังดŒานหนŒาหาด นับเปšนแหล‹งดูปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ แห่‹งหนึ่ง
การเดินทาง สามารถเช‹าเรือจากท‹าเรือปากเมง จังหวัดตรังได้

 

 
 

หินแดง เปšนหินโสโครก อยู‹ฝ˜›งดŒานนอกของทะเลอันดามัน มี ปะการังชนิดต‹าง ๆ ที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ

 

 
  เกาะห้า เปšนกลุ‹มเกาะ ๕ เกาะ เกาะหŒาใหญ‹มีรูปร‹างคลŒายใบเรือ และเปšนจุดดำดูปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก  
     
     
ดำน้ำแบบสนอร์เกิล
เกาะลันตา  
     
     
ดำน้ำแบบสกูบา
เกาะลันตา  
     
     
Water Sports
เกาะลันตา  
     
     
ปีนเขา ชมวิว
เกาะลันตา  
     
     
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เกาะลันตา  
     
     
วิถีชีวิตชาวเล

หมู่‹บŒานทุ่‹งหยีเพ็ง เป็นหม่‹บ้Œานท‹องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่‹ทางดŒาน ฝั่˜›งตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ มีถนนตัดเขŒาไปยังศูนยบริการท‹อง เที่ยวบŒานทุ‹งหยีเพ็ง ระยะทางจากท‹าเรือศาลาด‹าน ๗ กิโลเมตร เปšนบริเวณป†าชายเลน ที่อุดมไปดŒวยสัตวน้ำธรรมชาติมากมาย อาทิ หอยตาแดง หอยแครง ปูดำ มีสะพานไมŒเดินชมศึกษาธรรมชาติ และมีบริการพายเรือคายัก เรือหางยาวนำชมทัศนียภาพป†าชายเลน และแวะชมการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบŒาน มีบŒานพักแบบโฮม สเตยใหŒบริการ ติดต‹อศูนยบริการท‹องเที่ยวเชิงอนุรักษบŒานทุ‹งหยีเพ็ง โทร. ๐๘ ๙๕๙๐ ๙๑๗๓

 

 
  งานลานตา ลันตา จัดขึ้นตรงกับเดือนมีนาคมของทุกป‚ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธแหล‹งท‹องเที่ยวเชิงนิเวศของ เกาะลันตา สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม ชาวไทย ใหม‹ ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การตำ ขŒาวแบบโบราณ พิธีขึ้นเปล กล‹อมเด็ก และการละเล‹นพื้นบŒาน สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่อำเภอเกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๖๖๖  
     
 
ตกปลา-ตกหมึก
เกาะลันตา
กิจกรรมอื่นๆ
เกาะลันตา  
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2